Jesienna Hała - 6 listopada 2021

.

REGULAMIN

1. Organizator:
Adam Michalski, Kontakt: fagot@onet.pl, tel. 501 561 286
2. Cele imprezy
- podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników,
- promowanie ruchu i zdrowego stylu życia,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- prezentacja walorów krajoznawczych Polski,
3. Termin, miejsce, harmonogram:
6 listopada 2021 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach, ks. Jana Wiśniewskiego 7, 26-422 Borkowice
6:30 - otwarcie bazy
7:30 - odprawa i rozdanie map Dużej Hały
8:00 - start Dużej Hały
8:15-10:00 - starty interwałowe Małej Hały
16:00 - koniec czasu Dużej Hały
16:45 - zamkniecie mety
17:00-18:00 - wręczenie trofeów i zakończenie
4. Trasy, zasady, klasyfikacja:
- Duża Hała - Rogaining pieszy ośmiogodzinny (TP8h),
zaliczany do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację
- Mała Hała - Trasa piesza. (TP15)
z limitem czasu 5 godz.+1 godz.w limicie spóźnień
Zasady uczestnictwa na trasie Dużej Hały (TP8h)
a) Na Dużej Hale obowiązuje start indywidualny, a udział upoważnia do uzyskania 1 pkt. do odznaki InO PTTK
b) W trakcie rajdu uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo. Nie wolno korzystać pomocy osób trzecich i żadnych środków transportu.
c) Start Dużej Hały odbywa się masowo, przy zachowaniu dystansu społecznego przez uczestników bądź przy założonych maseczkach osłaniających usta i nos.
d) Punkty kontrolne będą miały przydzieloną wartość od 1 do 9 punktów przeliczeniowych (PP)
e) PK w terenie oznaczony jest lampionem wyposażonym w perforator .
f) Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację na odpowiednim miejscu karty startowej.
g) W przypadku stwierdzenia braku lampionu informację należy telefonicznie przekazać do Organizatora i wykonać zdjęcie pozwalające zidentyfikować miejsce jego wykonania.
h)Uczestnik dowolnie wybiera trasę oraz PK do potwierdzenia.
i) Klasyfikacji podlegają uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów przed upływem 8 godzin. Osoby, które przekroczą ten czas o maksymalnie 30 minut, również są klasyfikowane, ale za każdą minutę od wyniku odejmowany jest 3 PP. Osoby, które dotrą na metę później nie będą klasyfikowane.
j) O końcowym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów przeliczeniowych. W przypadku tej samej ilości PP, przyznawane jest miejsce ex-aequo.
k) Na trasie obowiązuje zakaz używania innych map niż dostarczone przez organizatora.
l) W czasie zawodów dozwolone jest wykorzystywanie urządzeń GPS tylko w celu rejestracji trasy oraz pomiaru odległości. W szczególności nie można wykorzystywać cyfrowych map do pomocy w nawigacji.
ł) Uczestnicy startujący na trasie 8h rogainingu pieszego (TP8h) będą sklasyfikowani w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.
Zasady uczestnictwa na trasie Małej Hały (TP15)
a) Na Małej Hale obowiązuje start interwałowy, w drużynach (od 1 do 4 osób), a udział upoważnia do uzyskania 1 pkt. do odznaki InO PTTK
b) W trakcie rajdu uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo. Nie wolno korzystać pomocy osób trzecich i żadnych środków transportu.
c) Start Małej Hały odbywa się interwałowo w drużynach( od 1 do 4 osób), przy zachowaniu dystansu społecznego przez uczestników bądź przy założonych maseczkach osłaniających usta i nos.
d) punktacja:
- potwierdzenie właściwego PK (punkt kontrolny) + 90 pkt
- brak potwierdzenia właściwego PK 0 pkt
- potwierdzenie PS (punkt stowarzyszony) + 65 pkt
- potwierdzenie PM (punkt mylny) - 30 pkt
- zły opis lub brak opisu (brak koloru, skreślenia, zamazana) - 50 pkt
- drobny błąd opisu (literówka) - 10 pkt
- poprawa w najbliższej wolnej kratce - 10 pkt
- minuta spóźnienia w limicie spóźnień - 1 pkt
- minuta spóźnienia po limicie spóźnień - 10 pkt
e) Potwierdzenia punktów terenowych: odpowiedź + „nr PK” z mapy. Potwierdzenia punktów dokonujemy swoimi długopisami.
f) Potwierdzenia z LAMPIONÓW: „kod” z lampionu (duże litery) + „nr PK” z mapy . Istotą PK z lampionem jest ODNALEZIENIE WŁAŚCIWEGO MIEJSCA. Potwierdzenia punktów dokonujemy swoimi długopisami.
g) Maksymalna odległość punktu stowarzyszonego (MOS) – 200 metrów. Wszystkie punkty w dalszej odległości od prawidłowego PK są traktowane jako punkty mylne (PM)
h) Na trasie obowiązuje zakaz używania innych map niż dostarczone przez organizatora.
i) W czasie zawodów dozwolone jest wykorzystywanie urządzeń GPS tylko w celu rejestracji trasy oraz pomiaru odległości. W szczególności nie można wykorzystywać cyfrowych map do pomocy w nawigacji.
5. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które:
- zapoznały się z niniejszym regulaminem i potwierdzą przy zapisach akceptację jego treści, uiściły opłatę startową,
- Przy rejestracji osoby niepełnoletnie muszą złożyć podpisane przez rodzica / opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w zawodach oraz akceptacji warunków udziału. Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich, biorących udział w zawodach.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając załączone do regulaminu oświadczenie.
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
- Uczestnicy podczas imprezy na trasie oraz w bazie zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wzajemnego szacunku.
6. Wymagania Sprzętowe.
Obowiązkowe wyposażenie na trasach to:
- trwały środek do pisania do potwierdzania punktów;
- kompas z możliwością odczytu azymutów;
- latarka (zachód słońca o 16:02)
- apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi (jedna na zespół);
Na trasie należy odpowiednio rozłożyć siły dla przebycia całego zaplanowanego dystansu. Organizator nie zapewnia transportu do bazy w przypadku rezygnacji z kontynuowania trasy.
7. Zgłoszenia, wpisowe, terminy
Zgłoszenia na Dużą Hałę przyjmowane są elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie PMnO
Zagłoszenia na Małą Hałę dostępne są na stronie: orienteering.waw.pl
 
Wpisowe na Dużą Hałę (TP8h) wynosi:
55 zł w pierwszym terminie (do 25.X)
80 zł w drugim terminie (do 2.XI)
100 zł po terminie lub przy rejestracji i/lub płatności w czasie zawodów.
 
Wpisowe na Małą Hałę (TP15) wynosi:
35 zł w pierwszym terminie (do 25.X)
45 zł w drugim terminie (do 2.XI)
60 zł po terminie lub przy rejestracji i/lub płatności w czasie zawodów.
5 zł od osoby niepełnoletniej (tylko w zespole z opiekunem)
 
Rezygnacja przesłana na adres Organizatora do 26 pażdziernika upoważnia do otrzymania zwrotu wpisowego pomniejszonego o kwotę 10 zł.
nr konta do wpłat wpisowego: 20 2490 0005 0000 4000 1391 1615
8. Świadczenia
- komplet map dla każdego uczestnika,
- gorący posiłek regeneracyjny na mecie,
- gorąca herbata na mecie,
- trofea dla najlepszych zawodników
- pamiątkowa naklejka,
- inne materiały, niespodzianki i nagrody w przypadku pozyskania sponsorów Rajdu.
9. Noclegi
Ze względu na możliwe pogorszenie sytuacji epidemiologicznej (czwartą falę) oraz obowiązujące ograniczenia natury prawnej, Organizator nie zapewnia możliwości noclegu w warunkach turystycznych.
Na potrzeby Uczestników zostały wstępnie zarezerwowane pokoje znajdujące się w niedalekiej okolicy, skorzystanie z noclegu w ramach tych opcji jest dodatkowo płatne (około 50 złotych za osobę).
10. Postanowienia końcowe
- Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania.
- Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych oraz Organizatora w czasie trwania Rajdu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
- W przypadku wypadku obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu oraz natychmiastowego powiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.
- Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
- Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, media i sponsorów.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
  • Dodaj link do:
  • facebook.com